Zástupca starostu


Vladimír Eperješi

tel. kontakt: 055-6827195

 

Starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto, Ing. Igor Petrovčik, v zmysle § 15a ods. 1 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od 1. decembra 2022 písomne poveril zastupovaním starostu p. Vladimíra Eperješiho.

Rozsah výkonu funkcie zástupcu:         

 • koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri miestnom zastupiteľstve a miestnym úradom,
 • koordinuje a zjednocuje činnosť komisií miestneho zastupiteľstva,
 • kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách miestneho zastupiteľstva
 • podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mestskej časti,
 • koordinuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc mestskej časti,
 • zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mestskej časti,
 • počas neprítomnosti starostu vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
 • rozvíja partnerskú spoluprácu s domácimi a zahraničnými subjektmi, koordinuje plány spolupráce v oblasti družobných vzťahov mestskej časti a dohliada na prípravu družobných zmlúv,
 • riadi a koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mestskej časti, reprezentácie mestskej časti na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,
 • je oprávnený v majetkovo-právnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t. j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať,
 • je oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • plní úlohy určené starostom mestskej časti a miestnym zastupiteľstvom,
 • schvaľuje pracovné cesty starostu mestskej časti,
 • plní úlohy pri vykonávaní inventarizácie majetku mestskej časti,
 • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
 • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom mestskej časti základné práce v čase krízovej situácie na území mestskej časti – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie.

Plat zástupcu starostu  mestskej časti  je vo výške 2 721,- EUR  vzhľadom  na  náročnosť  úloh a rozsah výkonu funkcie, čo predstavuje 70 %  z platu starostu.

kamagra jelcialis