Zástupca starostu


Vladimír Eperješi

tel. kontakt: 055-6827195

Miestnosť: 1. poschodie, č. dverí 110

email: vladimir.eperjesi@kosice-city.sk, zastupca@kosice-city.skStarosta mestskej časti Košice-Staré Mesto, Ing. Igor Petrovčik, v zmysle § 15a ods. 1 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od 1. októbra 2023 písomne poveril zastupovaním starostu p. Vladimíra Eperješiho.

Rozsah výkonu funkcie zástupcu:         

 1. Počas prítomnosti starostu mestskej časti:
 • rieši problematiku čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti,
 • koordinuje činnosti ohľadom prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mestskej časti,
 • koordinuje činnosti súvisiace s plnením úloh zriaďovateľa pre materské školy s právnou subjektivitou na území mestskej časti.
 1. Počas neprítomnosti starostu mestskej časti:
 • vykonáva samostatne všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1 tohto poverenia,
 • vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
 • je oprávnený v majetkovo-právnych vzťahoch vykonávať všetky úlohy smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t. j. rokovania a pod., okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať,
 • podpisuje účtovné a pokladničné doklady v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť použité v dobe zastupovania,
 • je oprávnený v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti.
 1. Počas zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia:
 • zástupca starostu plní úlohy starostu obce vyplývajúce u ustanovenia § 13 ods. 4 až 10 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v celom rozsahu.

Plat zástupcu starostu  mestskej časti  je vo výške 2 721,- EUR  vzhľadom  na  náročnosť  úloh a rozsah výkonu funkcie, čo predstavuje 70 %  z platu starostu.

kamagra jelcialis