Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva prinieslo viaceré zmeny


Poskytovanie sociálnej pomoci, záverečný účet či Beh o pohár starostu. To je len zlomok tém, ktorým sa venovali poslanci Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto na 9. riadnom zasadnutí 14. júna 2012.

Na 9. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva poslanci vzali na vedomie ústnu informáciu o činnosti starostu MČ Košice-Staré Mesto Mgr. Ľubomíra Gregu, ako aj správu o plnení uznesení zo 7. riadneho a 8. mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto.
Poslanci bez výhrad schválili celoročné hospodárenie MČ za rok 2011, celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií (MŠ s právnou subjektivitou) ako aj príspevkovej organizácie Múzea Vojtecha Löfflera. Prebytky hospodárenia MČ v celkovej výške 36 250, 17.- € schválili previesť do rezervného fondu MČ a Múzea Vojtecha Löfflera.
Zastupiteľstvo schválilo úpravu programového rozpočtu MČ na rok 2012. Úpravou prešiel aj plat starostu. Poslanci schválili jeho zníženie o 30% , čo argumentovali tým, že starosta už má zástupcu na plný úväzok, že slabo obhajoval záujmy MČ v súvislosti s prenájmom priestorov MKP spoločnosti McDonald's. Medzi argumentami odznelo aj to, že má autokratický spôsob riadenia a že organizuje brigády pre materské školy a MKP. Schválená suma nadobudne platnosť 1. júla 2012.
Na zastupiteľstve bol prijatý návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom. Platnosť nadobudne 1. júla 2012, pričom aktuálne informácie o poskytovaní sociálnej pomoci budú občanom k dispozícii na stránke MČ www.kosice-city.sk. Ďalej pribudol doplnok k Všeobecne záväznému nariadeniu MČ Košice-Staré Mesto o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ Košice-Staré Mesto.
Zastupiteľstvom úspešne prešiel návrh projektu V. ročníka podujatia „Beh o pohár starostu MČ Košice-Staré Mesto.

kamagra jelcialis