Zápis detí do staromestských materských škôl


Zápis detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v jednotlivých MŠ dňa 2. mája 2019 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. a dňa 3. mája 2019 v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod.
Podmienky prijatia detí do MŠ sú zverejnené na webstránkach jednotlivých materských škôl.