XXII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva z 13.09.2018


Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

na deň 13. septembra 2018 (štvrtok) o 9.00 hod.

XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa uskutoční v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto,  Hviezdoslavova 7 v Košiciach.

Program:

Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie

 1. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 1

 2. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 2

 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od konania XXI. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 3

 4. Správa o plnení programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto k 30.06.2018 – príloha k bodu 4

 5. Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2018 – príloha k bodu 5

 6. Informácia o projekte „Poskytovanie energetických služieb metódou Garantovanej Energetickej Úspory (GES)“ na Mestskej krytej plavárni – príloha k bodu 6

 7. Žiadosti o zmenu vzťahov k nehnuteľnostiam – príloha k bodu 7

 8. Žiadosti mesta Košice o stanovisko k odpredaju pozemkov pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r. o., Košice – príloha k bodu 8, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4

 9. Žiadosť mesta Košice o stanovisko k odpredaju pozemkov pre spoločnosť JPC s. r. o., Vodárenská č. 6, Košice – príloha k bodu 9, mapa

 10. Zámer revitalizácie časti pozemku parcela registra E KN číslo 1215, o výmere 1370 m2, nachádzajúceho sa v k. ú. Stredné mesto, na ulici Thurzova v Košiciach –  návrh na uzn. + dôvod. správa, prílohy

 11. Návrh na zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice parcela KN-C č. 8193/1 k. ú. Letná, nachádzajúceho sa na ul. Stromová v Košiciach do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto za účelom vybudovania prístupovej účelovej komunikácie ku garážam na Lomenej ulici v Košiciach – návrh na uzn. + dôvod. správa, prílohy

 12. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2006 a jeho doplnkov, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí v Košiciach – príloha k bodu 12

 13. Žiadosť mesta Košice o stanovisko k zmene Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice – príloha k bodu 13, vzn č. 173_zmena

 14. Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť, špecifický cieľ – zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom – príloha k bodu 14, výzva_OPII_2018_7_1_DOP_WiFi

 15. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto za školský rok 2017/2018 – príloha k bodu 15, Hrnčiarska 1, Jarná 4, Park Angelinum 7, Rumanova 4, Tatranská 23, Zádielska 4
 16. Vzdanie sa Ing. Rastislava Trnku členstva v radách škôl pri ZŠ Masarykova 19/A a Základnej umeleckej škole, Kováčska 43 v Košiciach – príloha k bodu 16

 17. Návrh projektu 12. ročníka celomestskej speváckej súťaže „Spev bez hraníc 2018“ – príloha k bodu 17

 18. Návrh projektu „Preventívny kurz pre deti ZŠ Vojenská 13, Košice s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýchacích orgánov“ – príloha k bodu 18

 19. Návrh projektu 12. ročníka „Oprášme korčule“ verejného korčuľovania pre občanov Starého Mesta a prázdninujúcu mládež – príloha k bodu 19

 20. Vyhodnotenie projektov Komisie zdravotnej, sociálnej, kultúry, školstva a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 20

 21. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva

 22. Rôzne

 23. ZáverMgr. Ľubomír Grega, v. r., starosta MČ KE SM

 

Uznesenia: XXII. rokovanie – 13.09.2018

Hlasovanie: XXII. rokovanie – 13.09.2018

Zápisnica: XXII. rokovanie – 13.09.2018

 

Videozáznam z rokovania: http://www.kosice-city.sk/videoprenosy/video130918/HerVie/HerVieHtml5.html

K stiahnutiu