XXI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva z 14.06.2018


Na základe § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

na deň 14. júna 2018 (štvrtok) o 9.00 hod.

XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa uskutoční v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto,  Hviezdoslavova 7 v Košiciach.

P r o g r a m:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 4
 5. Informatívna správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmy pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 5
 6. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 6
 7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od konania XX. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 7
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie II. polroka 2018 – príloha k bodu 8
 9. Záverečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2017 – návrh na uznesenie, záverečný účet za rok 2017, stanovisko hlavného kontrolóra
 10. Návrh na zmenu programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na rok 2018 – príloha k bodu 10
 11. Žiadosti o zmenu vzťahov k nehnuteľnostiam – príloha k bodu 11
 12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto na funkčné obdobie 2018 – 2022 – príloha k bodu 12
 13. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – príloha k bodu 13, vyznačenie volebných obvodov podľa alternatív
 14. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 2/2014 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov v rámci volebnej kampane – príloha k bodu 14
 15. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2006, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí a Hradbovej ulici – príloha k bodu 15
 16. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 16, zákon č. 70-2018 ktorým sa mení zákon o obecnom zriadení, rokovací poriadok MiZ – doteraz platný
 17. Návrh na zmenu Štatútu Denného centra seniorov mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha k bodu 17
 18. Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj parkovísk na Magurskej ulici v Košiciach –návrh na uznesenie a návrh zmluvy, prílohy
 19. a) Občianske združenie ROVÁS, Kmeťova 34, Košice – žiadosť o vytvorenie sociálnych zariadení k ateliérom a o odrátanie výdavkov prestavby z nájomného – príloha k bodu 19a, stanovisko hl. kontrolóra                                                                                                                                                                                                                                                                                              b) Občianske združenie ROVÁS, Kmeťova 34, Košice – žiadosť o súhlas s prevádzkovaním základnej umeleckej školy v budove Kmeťova 34, Košice – príloha k bodu 19b
 20. Žiadosť GENERAL REAL ESTATE s. r. o., Záhranícka 74, Bratislava o doplnenie popisu ulice Žriedlová vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Košice č. 111 o určení názvu ulice „Žriedlová“ – príloha k bodu 20
 21. Návrh projektu XI. ročníka „Beh o pohár starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča“ – príloha k bodu 21
 22. Návrh projektu „Plávajú celé Košice 2018“ – príloha k bodu 22
 23. Návrh projektu „Kurz prvej zdravotnej pomoci pre žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl“ – príloha k bodu 23
 24. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
 25. Rôzne
 26. Záver

Mgr. Ľubomír Grega, v.r., starosta MČ Košice-Staré Mesto

 

Uznesenia: XXI. rokovanie – 14.06.2018

Hlasovanie: XXI. rokovanie – 14.06.2018

Zápisnica: XXI. rokovanie – 14.06.2018

 

Videozáznam z rokovania: http://www.kosice-city.sk/videoprenosy/video140618/HerVie/HerVieHtml5.html

 

K stiahnutiu