VYJADRITE SVOJE PRIPOMIENKY A NÁVRHY K PROJEKTU REVITALIZÁCIE MLYNSKÉHO NÁHONU


MÁTE ŠANCU VYJADRIŤ SA A PRISPIEŤ K ÚSPEŠNEJ REALIZÁCII

Mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon, o. z. si Vás dovoľuje požiadať o Vaše pripomienky, návrhy alebo odporúčania k projektu Revitalizácia Mlynského náhonu .

Ciele revitalizácie, proces súťaže a celkovej obnovy tohto vodného toku bol odprezentovaný na pracovnom stretnutí dňa 29.01.2020 v priestoroch Magistrátu mesta Košice, na ktorom boli tiež vznesené nasledujúce otázky, ktoré nám pomôžu zadefinovať zadanie krajinársko – urbanistickej súťaže:

1. Aké sú podľa Vás najväčšie nedostatky existujúceho riešenia v súčasnosti?

2. Aké sú najväčšie problémy danej lokality z hľadiska Vášho záujmu?

3. Čo považujete za najväčšie kvality Mlynského náhonu dnes?

4. V čom vidíte najväčší potenciál Mlynského náhonu pre Vás v budúcnosti?

Chceli by sme Vás poprosiť aspoň o tri odpovede na každú otázku a pre otázky 1., 2. a 4. môžete napísať aj Váš návrh riešení.

Zároveň by sme Vás chceli poprosiť o poskytnutie technických, právnych alebo iných podkladov, ktoré by podľa Vás mali byť zahrnuté do podkladov a zohľadnené vo výslednom riešení.

Odpovede prosíme zaslať elektronickou poštou na martin.richnavsky@kosice.sk .

 V prípade otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo emailom:

Ing. arch. Martin Richnavský, Útvar hlavného architekta, 055/6419 464, martin.richnavsky@kosice.sk

Ing. Eugen Ščavnický, Mlynský náhon, o. z., 0948 865 592, info@mlynskynahon.sk

 Osobne nás viete zastihnúť na stretnutí s občanmi, ktoré sa uskutoční dňa  11.2.2020 o 17.00 v kinosále Tabačky na Gorkého ulici.

 Ďakujeme Vám za Vašu ochotu prispieť k obnove Mlynského náhonu.