Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta vedúceho referátu správy trhu Miestneho úradu MČ KE Staré Mesto.


Prezenčná listina uchádzačov

Prezenčná listina výberovej komisie

Vyhlásenie výsledkov

Zápisnica z otvárania obálok

Zápisnica z výberového konania