Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie miesta referenta masmediálnej komunikácie Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto.


Zverejnenie výsledkov

Zápisnica z otvárania obálok

Prezenčné listiny

Zápisnica z výberového konania