Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Múzea Vojtecha Löfflera


Starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto

v zmysle zákona  o výkone práce vo verejnom záujme - zákon č. 552/2003 Z .z. úplne znenie,  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Múzea Vojtecha Löfflera.

Osobnostné predpoklady uchádzača:

-    bezúhonnosť,
-    schopnosť viesť kolektív,
-    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Kvalifikačné predpoklady uchádzača:
-    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
-    požadovaná odborná prax: najmenej 7 rokov

K prihláške do výberového konania uchádzač pripojí:
-    štruktúrovaný životopis,
-    doklad o dosiahnutom vzdelaní,
-    doklad o dosiahnutej praxi,
-    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
/ za doklad sa považuje originál alebo overená kópia /
-    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania.

Prihlášky s príslušnými dokladmi možno podať do 31.01.2012 poštou na adresu Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, Košice, alebo osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto.

Prihláška s dokladmi musí byť doručená v uzatvorenej obálke s vyznačením „Výberové konanie – neotvárať“.
O výsledku výberového konania vyhlasovateľ oboznámi uchádzačov najneskôr do 5 dní od jeho skončenia. Neúspešným uchádzačom vyhlasovateľ vráti všetky zaslané písomnosti.

Košice, 27.12.2011

Mgr. Ľubomír Grega
                                         s t a r o s t a

 

izmir escort cialis