Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia hospodárskej správy MÚ MČ Košice-Staré Mesto


Mestská časť Košice-Staré Mesto v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta

vedúceho oddelenia hospodárskej správy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Osobnostné predpoklady uchádzača:
- bezúhonnosť
- schopnosť viesť kolektív, asertivita, kreativita

Kvalifikačné predpoklady uchádzača:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- odborná prax minimálne 5 rokov

K prihláške do výberového konania uchádzač pripojí:
- profesijný životopis
- doklad o dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania
- doklad o odbornej praxi
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 

Prihlášky s príslušnými dokladmi možno podať do 22. marca 2012 poštou na adresu Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, Košice, alebo osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Prihláška s dokladmi musí byť doručená v uzatvorenej obálke s vyznačením „Výberové konanie - neotvárať".

O výsledku výberového konania vyhlasovateľ oboznámi uchádzačov najneskôr do 10 dní od jeho skončenia.

Neúspešným uchádzačom vyhlasovateľ vráti všetky zaslané písomnosti.

Košice, 22.2.2012

 

Mgr. Ľubomír GREGA, v.r.
s t a r o s t a

izmir escort cialis