VZN MČ KE SM č. 4/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov pre obyvateľov postihnutých nádorovým ochorením s trvalým pobytom v MČ Košice-Staré Mesto


K stiahnutiu