Voľba prísediacich na volebné obdobie 2022 – 2025


Okresný súd Košice I doručil mestskej časti Košice-Staré Mesto požiadavku na voľbu prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2022 - 2025. Hľadáme preto vhodných kandidátov na obsadenie miest prísediacich sudcov pre tento súd. Vážení občania, ak máte záujem vykonávať funkciu prísediaceho a spĺňate potrebné predpoklady, ozvite sa na do 31.08.2021 mailom na: miroslav.rusin@kosice-city.sk, tlf. číslo: 055/6827108.

Základné informácie k výkonu funkcie prísediaceho:

Za prísediaceho môže byť v súlade so zákonom č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolený občan, ktorý:

a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov,

b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,

c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,

d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho uvedené v písm. b) až e) a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho.

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Odpis z registra trestov zabezpečuje predseda súdu.

Prísediacich volí Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode Okresného súdu Košice I.

Prísediaci sú volení na obdobie štyroch rokov. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim.

Prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov.

Voľba prísediacich bude zaradená do programu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto dňa 22. septembra 2021.