Verejné obstarávanie – archív


Prehľad o Verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH:

Rok 2019 súhrnná správa

Rok 2018 súhrnná správa

Rok 2017 súhrnná správa

Rok 2016 súhrnná správa

Rok 2016 súhrnná správa

Rok 2015 súhrnná správa

Rok 2014 súhrnná správa

Rok 2013 súhrnná správa

Rok 2012 súhrnná správa

 


 Rozšírenie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto:

Výzva – rozšírenie materských škôl

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dňa 6.6.2016 úspešný uchádzač odstúpil od Zmluvy o dielo. Z uvedeného dôvodu je potrebné realizovať novú súťaž k predmetnej zákazke


Dodávka a montáž oplotenia výbehu pre psov v parku na Sennom trhu

Prílohy

Výzva

Situácia


Verejná súťžaž – Ekonomicko-právny audit vybraných zmlúv uzatvorených MČ Košice – Staré Mesto a MKP v období rokov 2006-marec 2014 pre MKP

Vyhlásená súťaž

Súvisiace odkazy

V zmysle § 46, ods. 2 zákona č. 25/2006 verejný obstarávateľ zrušil použitý postup zadávania zákazky z dôvodu zmien okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená (viď uznesenie MsZ)

Uznesenia z II. mimoriadneho_zasadnutia_Miestneho_zastupiteľstva_28.01.2015


Obnova športového areálu na ul. Laca Novomeského

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

„Otváranie častí ponúk „Ostatné“ na predmet zákazky sa uskutoční dňa 12.09.2013.“

Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

„Otváranie častí ponúk „Kritéria“ na predmet zákazky sa uskutoční dňa 14.11.2013.“

Správa podľa § 21:

Správa

Oznámenie

Výzva na dodávku stavebných prác:

Technická správa

Situácia

Výzva

Výkaz výmer

Zmluva o dielo_s úspešným uchádzačom 


Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013

Vykonávanie upratovacích a čistiacich prác pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Výzva na predloženie ponú zo dňa: 12.11.2013

Vyhodnotenie ponúk: 20.11.2013

Zadanie zákazky – zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 25.11.2013 zverejnená dňa 29.11.2013 účinná od 1.12.2013

Zabezpečenie prevádzky počítačovej siete pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013

Zabezpečenie prevádzky počítačovej siete pre mestskú časť Košice-Staré Mesto v roku 2014

Výzva na predloženie ponúk zo dňa: 10.1.2014

Vyhodnotenie ponúk: 27.1.2014

Zadanie zákazky – zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 28.1.2014 zverejnená dňa 29.1.2014 účinná od 1.2.2014