Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa

Mestská časť Košice-Staré Mesto je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Profil verejného obstarávateľa

AKTUÁLNE VEREJNÉ SÚŤAŽE

Podlimitná zákazka podľa §113  Zákona o verejnom obstarávaní bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác

„Rozšírenie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Košice-Staré Mesto – MŠ Jarná 4, Košice“

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/406524?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&obstarNazov=&obstarIco=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriterium=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1

 

Archív – verejné obstarávanie