Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa

Mestská časť Košice-Staré Mesto je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Profil verejného obstarávateľa /formát .pdf - 68.35 kB/


Aktuálne verejné súťaže:


Prehľad o zákazkách v roku 2020 /formát .pdf - 195.64 kB/


Archív - verejné obstarávanie