V. zasadnutie miestneho zastupiteľstva z 01.08.2019


V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

V. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto,

ktoré sa uskutoční dňa

1. augusta 2019 (štvrtok) o 15.00 h,

v zasadačke č. 123, I. poschodie budovy Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice s týmto programom:

Zistenie prítomných poslancov, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva

1. Schválenie použitia účelových prostriedkov poskytnutých mestom Košice v zmysle uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 129 a 131 zo dňa 19.06.2019 BOD č. 1
2. Záver

 

Uznesenia: V. zasadnutie – 01.08.2019

Zápisnica: V. zasadnutie – 01.08.2019

 

Zvukový záznam z rokovania:

https://www.kosice-city.sk/videoprenosy/audio01082019/zasadnutie_01_08_2019_1.MP3

https://www.kosice-city.sk/videoprenosy/audio01082019/zasadnutie_01_08_2019_2.MP3