USPELI SME S PROJEKTOM NA REVITALIZÁCIU VNÚTROBLOKOV I NA PRÍPRAVU REKONŠTRUKCIE VILY VOJTECHA LÖFFLERA


Tešíme sa z rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 106 220 EUR na prípravu projektových dokumentácií pre revitalizáciu vnútroblokov v MČ Košice – Staré Mesto. Revitalizácia zahŕňa vo výslednej realizácii vybudovanie parkovísk, chodníkov, sadové úpravy, detské ihriská, športoviská, mobiliár ako smetné koše a lavičky, venčoviská, parkovacie miesta i verejné osvetlenie.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku potvrdilo splnenie všetkých podmienok.
Starosta Igor Petrovčik s poslancami na základe požiadaviek občanov vybrali tri prioritné lokality, ktoré sa dočkajú modernizácie zanedbaných vnútroblokových verejných priestorov a zvýšenie komfortu života.
Ide o tieto lokality:
1. Slovenskej jednoty – Alvinczyho – Jakobyho – Tyršovo nábrežie
2. Jilemnického – Jesenná – Československej armády – Zimná
3. Malá – Vojenská – Belanská – Karpatská
Nenávratný príspevok vo výške 86 556 EUR sme získali aj na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu tvorivého zariadenia - vily na Kmeťovej ulici 34, ktorú daroval MČ Košice – Staré Mesto maestro sochár Vojtech Lőffler, aby v nej mohli svoj talent rozvíjať mladí umelci.
kamagra jelcialis