Zmena Všeobecne záväzného nariadenia MČ KE SM č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ KE SM

9. júla 2019

zmena VZN MČ KE SM č. 3-2014