Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

19. novembra 2020