VZN 5/2019 Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

10. júla 2019

VZN