Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Preložka vzdušného NN vedenia do zeme, Floriánska ul., Košice.

14. marca 2023

Oznámenie - Floriánska /formát .pdf - 1.01 MB/

kamagra jelcialis