Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Prekládka výmenníkových staníc tepla, Slovenskej jednoty, Košice.

9. februára 2023

Verejná vyhláška /formát .pdf - 1.02 MB/

kamagra jelcialis