oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Stavebné úpravy dvorového krídla budovy na Hlavnej 83, Košice.

11. júna 2019

Oznámenie