Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Polyfunkčný objekt, Drevný trh, Košice.

2. októbra 2020

Oznámenie