Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – Bytový dom, Kpt.Nálepku, Košice.

12. februára 2019

Oznámenie