Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou upustenie od ústneho pojednávania – Ing. Ľubomír Rabík a Ing. Katarína Rabíková

19. marca 2020

Oznamenie o zacati SK-Ing. Rabik, Ing. Rabikova