oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Stavebné úpravy v byte č.31, na 7.posch. bytového domu na ul.Branisková č.5, Košice za účelom vytvorenia dverného otvoru v nosnej stene.

14. marca 2019

Oznámenie