Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Stavebné úpravy bytu č.5 a spojov bytov č.5 a č.6, Jarná 2, Košice.

6. júna 2019

Oznámenie