Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – stavebné úpravy bytu č.16, Jakobyho 16, Košice.

24. júla 2019

Oznámenie