oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – stavebné úpravy bytu č.10 na Žriedlovej ul. v KE.

5. augusta 2019

Oznámenie