Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Rezidencia Baštová II, Baštová ul., Košice.

4. novembra 2020

Oznámenie