Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Revitalizácia nádvoria, Poštová 14, Košice.

27. júna 2019

Oznámenie