Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – obnova bytového domu Kuzmányho 55, Floriánska 2, Košice.

17. júla 2019

Oznámenie