Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Košice – Svätoplukova, Thurzova, Kmeťova, Jiskrova, Alvinczyho, Masarykova – úprava NN siete.

21. mája 2020

Oznámenie