Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Komplexná obnova bytového domu Jarná 10, Košice.

27. marca 2020

Oznámenie /formát .pdf - 816.42 kB/