Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – „Hala č.5, Rampová 5, KE“.

7. novembra 2019

Verejná vyhláška