Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Dokončenie obnovy BD Alvinczyho 22,KE.

18. februára 2020

Oznámenie