Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – byt.č. 5 na 2.posch. Vodná 6, Košice – rekonštrukcia UK.

14. augusta 2019

Oznámenie