Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – CITY TOWER, Garbiarska 1, Košice.

4. júla 2019

Oznámenie