Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania „Obnova rodinného domu“, Mäsiarska 53, KE

11. septembra 2019