Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – „Dvorové krídlo, bytový dom, Vrátna 13, Košice.

9. júla 2019

Oznámenie