Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Rekonštrukcia priestorov bytového domu, Mäsiarska 53, Košice.

27. septembra 2021

Oznámenie /formát .pdf - 1.16 MB/