oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Rezidencia CASSOVAR, Floriánska ul., Košice.

1. apríla 2020

Oznámenie