Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby a upustenie od ústneho pojednávania – Bytový dom, Lomená ul., Košice.

4. septembra 2019

Oznámenie