OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk

29. októbra 2018

Adresát: Ján Šosták, nar. 1959, Jilemnického 1142/12, Košice-Staré

Mesto

Odosielateľ: EÚ Bratislava, JUDr. Kamil Líška, Grösslingová 62,

811 09 Bratislava 1

Sp. zn: EX 1933/2017

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni miestneho úradu mestskej časti Košice – Staré Mesto do 12.11.2018 / 15 dní lehota/.

Vyvesené: 29.10.2018

Zvesené: ………………..

                                                               Ing. Ivana Bartošová, referent podateľne