OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky

28. júla 2020

Adresát: Marián Hrebeň, Košice–Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný dopravný inšpektorát v Snine, Študentská 13,

069 01 Snina

Sp. zn: ORPZ-HE-ODI14-106-005/2020

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 28.07.2020 do 11.08.2020 /15 dní lehota/.