Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020“

26. októbra 2020

Oznamujeme občanom, že dňa 21.10.2020 bolo mestskej časti Košice-Staré Mesto ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente: „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie, Zmeny a doplnky č. 17/2020“.

Obstarávateľ strategického dokumentu – Mesto Košice, v zastúpení primátorom Ing. Jaroslavom Poláčekom, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie, Zmeny a doplnky č. 17/2020“.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, v kancelárii č. 102, I. poschodie (oddelenie právne a personálne) v každý pracovný deň počas úradných hodín. Termín nahliadnutia je potrebné si dohodnúť vopred na tlf. č. 055/6827 178.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené.

Vyvesené: 26.10.2020

Zvesené: 09.11.2020