Návrh Záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2019

27. mája 2020

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestská časť zverejňuje návrh Záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2019, ktorý bude predmetom rokovania na X. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 11.06.2020.

K návrhu záverečného účtu môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 9 ods. 2 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – podatelna@kosice-city.sk alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

Vyvesené dňa: 27.05.2020

 

K stiahnutiu: