Návrh Záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2018

12. júna 2019

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2018, ktorý bude predmetom rokovania na IV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 27.06.2019.

K návrhu záverečného účtu môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 9 ods. 2 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – podatelna@kosice-city.sk alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

 

Vyvesené dňa: 12.06.2019