Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. …/…, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

11. septembra 2019

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. …/…, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ktorý bude predmetom rokovania na VI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 26.09.2019.

K návrhu všeobecne záväzného nariadenia môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – podatelna@kosice-city.sk alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

 Vyvesené dňa: 11.09.2019