Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ Košice-Staré Mesto č. …./2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí v Košiciach

20. februára 2019

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto   č. …../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí v Košiciach, ktorý bude predmetom rokovania na II. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 07.03.2019.

K návrhu všeobecne záväzného nariadenia môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – podatelna@kosice-city.sk alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

 

Vyvesené dňa: 20.02.2019